Teologia musi być dostrojona do Ducha Jezusa Zmartwychwstałego, do Jego wolności, by iść po świecie i docierać na peryferie, także na te obrzeża myśli. Zadaniem teologów jest sprzyjanie stale na nowo spotkaniu kultur ze źródłami Objawienia i Tradycji.

Dzięki Bogu pierwsze źródła teologii, to znaczy Słowo Boże i Duch Święty, są niewyczerpalne i zawsze owocne. Dlatego można i trzeba pracować w kierunku „teologicznej Pięćdziesiątnicy”, która pozwoliłaby kobietom i mężczyznom naszych czasów usłyszeć „w ich własnym języku” refleksję chrześcijańską, która odpowiedziałaby na ich poszukiwanie sensu i życia pełnego. 

(Franciszek, 21 czerwca 2019)

Podyplomowe studia Teologia dla nowej ewangelizacji są propozycją przygotowaną przez Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie oraz Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.
Są one skierowane dla liderów wspólnot i ruchów kościelnych. Propozycja ta wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy pełniąc różnorodne posługi w Kościele odczuwają brak solidnego fundamentu teologicznego, dającego poczucie pewności w wykonywaniu posługi. Studia te są także propozycją dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębienia osobistej formacji, nie wykluczając w przyszłości zaangażowania się w dzieło ewangelizacji.

Proponowane studia, mocno osadzone w solidnej teologii, posiadają innowacyjny charakter. Polega on na ich układzie i sposobie przyswajania wiedzy. Nie są one ułożone wedle tradycyjnych dziedzin teologicznych, ale według dynamiki wiary chrześcijańskiej. W ten sposób pozwalają studentom już w samym procesie edukacji tworzyć właściwą syntezę treści objawienia, której brak dotkliwie jest odczuwany we współczesnym rozumieniu wiary.

Studia podzielone są na trzy moduły:
teologia (I i II semestr), formacja (III semestr) i misja (IV semestr).
Na zakończenie I oraz II roku studiów przewidziane są warsztaty weekendowe. Po I roku mają one budowanie syntezy treści wiary. Natomiast po II roku mają charakter praktycznego przygotowania do dzielenia się darem wiary.

Studia Teologia dla nowej ewangelizacji nie tylko dają możliwość zdobycia wiedzy teologicznej 
przekazywanej przez najlepszych specjalistów 
oraz spotkania wspaniałych ludzi, ale także pozwalają uzyskać dyplom 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Moduł teologiczny:

zaprojektowany jest tak, aby przedstawiać najważniejsze zagadnienia treści wiary w porządku chrześcijańskiego Credo,  którego centralnym wydarzeniem jest misterium paschalne Jezusa Chrystusa.  Poszczególne zagadnienia ukazane zostaną w sposób interdyscyplinarny zarówno w obszarze nauk teologicznych (Biblia, historia, teologia)jak i w odniesieniu do współczesnej kultury, tak aby tworzyć niejako kulturowe laboratorium wiary (por. Franciszek, Veritatis Gaudium 3). 

Moduł formacyjny:

ma na celu położenie podstaw pod wypływającą z prawd wiary duchowość chrześcijańską i integralny jej rozwój. W ramach tego modułu studenci otrzymają także praktyczne drogowskazy do osobistej formacji chrześcijańskiej.   

Moduł misyjny:

jest naturalną konsekwencją toku studiów, które ukazują wiarę jako dar, który nie może być zatrzymany jedynie dla własnego dobra, ale z natury chce być przekazywany wszystkim spragnionym życia. W tym duchu zajęcia mają za cel wprowadzić studenta w najnowsze Magisterium Kościoła wskazując drogowskazy teologiczno-praktyczne do dzielenia się Ewangelią we współczesnym świecie. 


Absolwent studiów podyplomowych Teologia dla nowej ewangelizacji
otrzyma dyplom ukończenia studiów Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK).
Kandydat rejestruje się i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK. 

WARUNKI UKOŃCZENIA

Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia,
uzyskać wszystkie zaliczenia oraz zdać egzamin końcowy z całości materiału.

Końcowa ocena studiów składać się będzie ze średniej z ocen z przebiegu studiów (70%),
oceny z pracy dyplomowej (20%) oraz egzaminu końcowego (10%).

OPŁATA

Opłata za cztery semestry studiów wynosi 2 000 zł (500 zł/semestr).


DANE KONTAKTOWE

Wydział Teologiczny UPJPII

Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie
ul. Witolda 11a
35-302 Rzeszów
kontakt@iwst.rzeszow.pl

Kierownik studiów
ks. dr Sławomir Jeziorski
slawomir.jeziorski@afiliacja.upjp2.edu.pl
tel. 880 913 812