Kierunek: Teologia dla nowej ewangelizacji

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną


Wykładowca: ks. dr Tomasz Bąk

Czas: 6h

Zagadnienia:

 1. Przesłanie autora kapłańskiego (P) w poemacie o stworzeniu świata (Rdz 1,1-2,4a).
 2. Obraz Boga, świata i człowieka w drugim opisie stworzenia (Rdz 2,4b-25).
 3. Motywy stworzenia świata i człowieka w księgach Starego i Nowego Testamentu.

Literatura:

 1. J. S. Synowiec, Na początku. Wybrane zagadnienia Pięcioksięgu (Warszawa 1987).
 2. M. Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu (Kraków 2018).
 3. D. Dziadosz, Tak było na początku. Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011).

Wykładowca: ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR

Czas: 2h

Zagadnienia:

Zajęcia mają na celu ukazanie współczesnego obrazu świata implikowanego przez nauki przyrodnicze. Zamierzeniem jest wypracowanie u studentów umiejętności wiązania wiadomości z zakresu fizyki, kosmologii i biologii z wiedzą z zakresu filozofii i teologii (uspójnienie światopoglądu chrześcijańskiego). W orbicie zainteresowań znajdą się zagadnienia:

 1. Ewolucja wszechświata i życia.
 2. Relacje między ewolucjonizmem i kreacjonizmem.

Literatura:

 1. H. Szydłowski, Dzieje Wszechświata i tajemnice jego ewolucji, Kraków 2022.
 2. P. Murdin, Wszechświat: biografia, Warszawa 2022.
 3. S. Parker, Historia ewolucji, Warszawa 2017.
 4. S. Zięba, Informacyjny wymiar wszechświata, życia i człowieka, Warszawa 2020.

Wykładowca: ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL

Czas: 6h

Zagadnienia:

 1. Trójca Święta jako wspólnota Osób
  • Relacje w Trójcy
  • Trójca Święta – źródło i wzór wspólnoty
  • Bóg Trójjedyny jako Stwórca
  • Stwórca a stworzenie: udzielanie się Trójcy w posłannictwach Osób, uczestnictwo stworzenia w życiu trynitarnym
 2. Człowiek jako arcydzieło stwórcze Boga
  • Antropologia Imago Trinitas
  • Elementy antropologii trynitarnej
  • Dialogiczne i trialogiczne rozumienie osoby ludzkiej
 3. Dzieło zbawcze jako przywrócenie relacji z Bogiem i między ludźmi
  • Grzech – odmowa communio
  • Chrystus – Perfectus communicator
  • Duch Święty – Duch dialogujący
  • Człowiek – chrześcijańskie Novum

Literatura:

 1. A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu, tł. J. Fenrychowa, [seria: Podręcznik Teologii Dogmatycznej, red. W. Beinert, t. 3], Kraków 1999.
 2. J. Daniélou, Trójca Święta i tajemnica egzystencji, tł. M. Tarnowska, Kraków 1994.
 3. B. Forte, Trójca Święta jako historia. Esej o Bogu chrześcijan, tł. A. Rybińska, Kraków 2005.
 4. G. Greshake, Trójedyny Bóg. Teologia trynitarna, tł. J. Tyrawa, Wrocław 2009.
 5. H.U. von Bathasar, Teodramatyka. Osoby dramatu. Człowiek w Bogu, 2/1, tł. W. Szymona, Kraków 2006.

Wykładowca: prof. dr hab. Aleksander Bobko

Czas: 2h

Zagadnienia:

 1. Kartezjański zwrot w myśleniu o człowieku:
  • koncepcja „człowieka – maszyny”
  • wolność jako boska cecha ludzkiej natury
 2. Współczesne konsekwencje nowożytnej koncepcji człowieka na przykładzie sporu o istotę ludzkiej seksualności
  • „kultura singli”
  • wspólnota miłości

Literatura:

 1. Kartezjusz „Medytacje o pierwszej filozofii”, medytacja V
 2. Karol Wojtyła „Miłość i odpowiedzialność”
 3. „Standardy edukacji seksualnej w Europie”, dokument Światowej Organizacja Zdrowia
 4. Aleksander Bobko, „Spór o istnienie człowieka AD 2020” w „Oblicza wolności, w dialogu z Tischnerem” (red. M. Karolczak), Kraków 2023