Kierunek: Teologia dla nowej ewangelizacji

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną


Wykładowca: dr Magdalena Jóźwik

Czas: 8h

Zagadnienia:

  1. Biblijne podstawy nauki o Duchu Świętym. Pneumatologia Starego Testamentu. Rozwój pneumatologii w Nowy Testamencie (pneumatologia Pawłowa i janowa). Symbole i działanie Ducha Świętego.
  2. Duch Święty w życiu, misji i działalności Chrystusa.
  3. Działanie Ducha Świętego w człowieku. Dary, owoce i charyzmaty. Teologia łaski (łaska stworzona, niestworzona, łaska a ludzka wolność, pelagianizm a współpraca człowieka z łaską).
  4. Działanie Ducha Świętego w Kościele. Duch Święty w głoszeniu słowa, sakramentach, we wspólnocie. Działanie Ducha Świętego w hierarchii.

Literatura:

  1. T. Gałuszka, Odnowa w łasce. Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu. Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty, Esprit 2018.
  2. G. Strzelczyk, Kościół a charyzmaty. Teoria, praktyka, kontrowersje, Emmanuel 2013.
  3. K. Porosło, Uświęć je rosą Twojego Ducha. Duch Święty i sakramenty, Zeszyty Formacji Duchowej 96/2022.