Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie- teologia kapłańska

Forma zaliczenia: egzamin + zaliczenie bez oceny


30h kontaktowych (20h wykład i 10h ćwiczenia), 70-90h pracy własnej studenta, 4 ECTS

Wprowadzenie  w  rozumienie  istoty  kultury  i  jej  podstawowych  gałęzi, z wyakcentowaniem problematyki rozumienia człowieka jako twórcy kultury, a także znaczenia kultury dla człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Omówienie sztuki i techniki służy zrozumieniu ambiwalentnego znaczenia ludzkich wytworów kulturowych. Efektem tych zajęć powinien być habitus, w formie zrozumienia natury twórczości kulturowej, zwłaszcza artystycznej i technicznej, uwrażliwienie na jej rolę w życiu indywidualnego człowieka i społeczeństw, pomoc w wypracowaniu umiejętności ocen zróżnicowanych form i dzieł kultury w świetle podstawowych wartości ludzkich, zwłaszcza wypracowanych w kulturze chrześcijańskiej, ale także zgodnego z paradygmatami prawdy, dobra i piękna „poruszania się” we współczesnym pluralizmie kulturowym i cywilizacji naukowo- technicznej. W tej formie przedmiot dostarcza aspektywnego instrumentarium dla zajęć z zakresu teologii moralnej i duchowości, a także w procesie wdrażania do praktyki kerygmatycznej.

Zagadnienia szczegółowe:

 • nauki o kulturze i sztuce: filozofia kultury, filozofia sztuki a estetyka; historia i konserwacja sztuki; nauki przyrodnicze (zwł. neuronauki) a nauki o kulturze; filozoficzne i społeczne studia nad nauką i technologią (STS), czyli nad tzw. techonauką;
 • źródła, istota i działy kultury jako szczególnego przejawu aktywności ludzkiej: twórczość jako owoc i wyraz osoby ludzkiej oraz szczególne „miejsce” (nisza kulturowa) jej rozwoju;
 • podmiotowe znaczenie kultury jako aktywności ludzkiej osoby, zwł. kultura jako wyraz transcendencji osoby ludzkiej;
 • pierwiastki uniwersalne i lokalne w kulturze: pluralizm kultur, kultury narodowe;
 • religijne źródła i formy kultury; humanizm kultury chrześcijańskiej;
 • kultura a moralność: etyczne kryteria kultury; ideologizacja i upolitycznienie sztuki;
 • kultura intelektualna: informacja, środki masowego przekazu; wiedza, nauka, filozofia, mądrość;
 • kultura masowa a wartości;
 • sztuka jako rodzaj poznania („prawda artystyczna”); język sztuki: symbol, metafora, fikcja;
 • natura twórczości artystycznej: naśladownictwo i kreacja; estetyczne kryteria oceny sztuki oraz wychowanie do kultury artystycznej (estetycznej);
 • sacrum i bluźnierstwo w sztuce;
 • technika: od rozumu instrumentalnego do sztucznej inteligencji; moralne i społeczne uwarunkowania technologii i techniki: cywilizacja naukowo-techniczna.