Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie – teologia kapłańska

Forma zaliczenia: egzamin + zaliczenie bez oceny


Celem przedmiotu historia Kościoła jest naukowe przedstawienie jego dziejów w eklezjologicznym, a nie jedynie w strukturalnym ujęciu. Chronologicznie są to dzieje od zesłania Ducha Świętego na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy aż do czasów współczesnych, ujęte w okresy: starożytność, średniowiecze, nowożytność, czasy najnowsze. Treściowo obejmują one wewnętrzne i zewnętrzne życie Kościoła, jego struktury i wszystkie uwarunkowania: geograficzne, gospodarcze, polityczne, społeczne, kulturalne i religijne. W ukazywaniu dziejów Kościoła jego historyk korzysta z dostępnych metod naukowych (m.in. analitycznej, statystycznej itd.), mając na uwadze, że należy w pierwszym rzędzie wyjaśnić fakty (faktografia), następnie przyczyny (genetyzm), a na końcu skutki (pragmatyzm), przy czym ma kierować się krytycyzmem i obiektywizmem, a nade wszystko świadomością, że Kościół jest instytucją bosko-ludzką.

Starożytność:

45h kontaktowych (30h wykład i 15h ćwiczenia), 20-30h pracy własnej studenta, 2 ECTS

Wykład:

 • Kościół pierwotny w Jerozolimie i ewangelizacja Palestyny;
 • działalność misyjna św. Pawła i apostołów;
 • przyczyny rozszerzania się chrześcijaństwa i terytorialny rozwój Kościoła w Europie, Azji i Afryce do IV wieku;
 • oskarżenia kierowane pod adresem chrześcijan i prześladowania chrześcijan do 313 roku;
 • literacka walka z Kościołem do III wieku i działalność apologetów chrześcijańskich;
 • przełom konstantyński: „Edykt mediolański” i jego skutki;
 • początki życia monastycznego w Kościele Wschodnim i Zachodnim;
 • polityka religijna cesarzy rzymskich wobec Kościoła po śmierci Konstantyna Wielkiego;
 • działalność ewangelizacyjna Kościoła w IV i V wieku;
 • wędrówki ludów i ich skutki dla Cesarstwa oraz Kościoła;
 • działalność charytatywna w Kościele w IV i V wieku;
 • chrystianizacja Frankonii, Anglii, Irlandii oraz krajów niemieckich;
 • zwycięstwo katolicyzmu w Hiszpanii w VI wieku;
 • powstanie islamu i jego ekspansja terytorialna;
 • powstanie Państwa Kościelnego.

Ćwiczenia:

 • spory natury teologicznej i dyscyplinarnej pierwszych wieków (pierwsze herezje trynitarne; monarchianizm; gnostycyzm; chiliazm; manicheizm, montanizm; dyskusje wokół daty świętowania Wielkanocy; spory o ważność chrztu udzielonego przez heretyków; schizma Nowacjana);
 • donatyzm w Afryce północnej i jego dzieje;
 • arianizm i sobór w Nicei (325); obrona Symbolu nicejskiego;
 • pryscylianizm i pelagianizm;
 • duchoburstwo i sobór w Konstantynopolu (381);
 • nestorianizm i sobór w Efezie (431);
 • monoteletyzm i sobór w Chalcedonie (451);
 • obrazoburstwo i Sobór Nicejski II (787);
 • życie liturgiczne i praktyki religijne w Kościele starożytnym (chrzest, Eucharystia, pokuta);
 • kult Matki Bożej i świętych w chrześcijaństwie greckim i łacińskim.

Średniowiecze:

25h kontaktowych (15h wykład, 10h ćwiczenia), 25-35h pracy własnej studenta, 2 ECTS

Wykład:

 • Karol Wielki i odrodzenie cesarstwa;
 • Karol Wielki wobec Kościoła;
 • saeculum obscurum – przyczyny i skutki;
 • Cluny – ku reformie;
 • reforma gregoriańska;
 • wyprawy krzyżowe;
 • Sobór Laterański IV;
 • Kościół a Żydzi w średniowieczu;
 • upadek średniowiecznego porządku w Europie;
 • Bonifacy VIII i Francja;
 • tzw. niewola awiniońska papiestwa;
 • wielka schizma zachodnia;
 • koncyliaryzm;
 • sobory XV wieku;
 • devotio moderna;
 • husytyzm;
 • życie zakonne w średniowieczu.

Ćwiczeznia:

 • Liber regulae pastoralis – zasady średniowiecznego duszpasterstwa;
 • Cyryl i Metody – Żywot św. Metodego;
 • św. Wojciech w Kronice Kosmasa;
 • sprawa św. Stanisława ze Szczepanowa;
 • sytuacja krzyżowców w Ziemi Świętej – Anonima, Dzieje pierwszej krucjaty;
 • św. Franciszek i jego reguła;
 • sprawy polskie na soborze w Konstancji;
 • Władysław Jagiełło w opinii Jana Długosza;
 • papiestwo renesansowe;
 • De imitatione Christi – programowe dzieło devotio moderna;
 • wkład ludzi Kościoła w rozwój nauki: uniwersytety, podstawy metodologii nauki, podstawy filozofii przyrody, matematyka, bankowość, odkrycia naukowe.

Nowożytność:

25h kontaktowych (15h wykład, 10h ćwiczenia), 50-65h pracy własnej studenta, 3 ECTS

Wykład:

 • reformacja: geneza, pojęcie, rodzaje i zasięg geograficzny;
 • renesans i humanizm: pojęcia, geneza, różnice między renesansem włoskim i niemieckim; ogólna charakterystyka; renesans i humanizm na gruncie kościelnym;
 • reforma przedtrydencka we Włoszech i Hiszpanii – formy i zakres;
 • św. Ignacy Loyola, jezuici i ich formy aktywności do 1773 roku;
 • geneza, zwołanie i przebieg Soboru Trydenckiego oraz problem przyjęcia jego uchwał przez poszczególne państwa;
 • odrodzenie scholastyki (ośrodki i przedstawiciele) i spory o łaskę (D. Banez, M. Baius, L. Molina);
 • pobożność i nauczanie kościelne po Trydencie; mistyka, nauczanie prawd wiary, praktyki sakramentalne, pobożność ludowa;
 • zakony potrydenckie, ich ogólna charakterystyka i charyzmat;
 • misje katolickie: tereny hiszpańskie i portugalskie, metody misyjne, rola państwa i Kongregacji Rozkrzewienia Wiary;
 • redukcje paragwajskie: dobre i złe strony, ich losy w Paranie;
 • wojna trzydziestoletnia: geneza, przebieg i wyniki; pokój westfalski: postanowienia i znaczenie;
 • jansenizm – początki, istota zjawiska, główni przedstawiciele, rola klasztoru w Port Royal, stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec jansenizmu;
 • gallikanizm – rodzaje i istota, etapy rozwoju i stanowisko Stolicy Apostolskiej;
 • odnowa życia religijnego we Francji XVI/XVII wieku, kwietyzm;
 • regalizm hiszpański, episkopalizm niemiecki, terezjanizm i józefinizm.

Ćwiczenia:

 • teologia Lutra, Kalwina, Zwingliego – analiza porównawcza;
 • uchwały Soboru Trydenckiego (1545-1563) – konfesjonalizacja;
 • kontrreformacja – katolicka reakcja na reformę protestancką;
 • papiestwo odnowy trydenckiej (Pius V, Grzegorz XIII, Sykstus V, Klemens VIII);
 • teologia pozytywna, pojęcie i dyscypliny teologiczne;
 • militarny kontekst sporów religijnych (wojna chłopska, wojna szmalkaldzka, wojny hugenockie, wojna 30-letnia);
 • anglikanizm i katolicyzm w Anglii i Irlandii (represje, ruch oxfordzki, emancypacja katolików);
 • Kościół wobec nauki;
 • rewolucja francuska;
 • liturgia, pobożność ludowa i nowe zakony w XVIII wieku.

Współczesność:

25h kontaktowych (15h wykład, 10h ćwiczenia), 25-35h pracy własnej studenta, 2 ECTS

Wykład:

 • oświecenie: pojęcie, ideały, ogólna charakterystyka, różnice w poszczególnych państwach, ośrodki, przedstawiciele;
 • rewolucja francuska: geneza, przebieg, stosunek do Kościoła; rola Napoleona Bonaparte;
 • restauracja życia kościelnego (strona strukturalna i teologiczno-religijna) w Europie po wojnach napoleońskich i wielkiej sekularyzacji;
 • Kościół katolicki obu Ameryk – podobieństwa i różnice;
 • papieże XIX wieku od Piusa XVIII do Leona XIII;
 • misje katolickie XIX wieku – renesans i przeszkody;
 • życie wewnętrzne Kościoła w XIX wieku (sytuacja prawna, dyscyplina, życie religijne i nowe zakony);
 • Sobór Watykański I i jego skutki; upadek Państwa Kościelnego;
 • sytuacja Kościoła w czasie I i II wojny światowej;
 • Sobór Watykański II – odnowa kościoła, ruch ekumeniczny; fałszywa recepcja Soboru i masowe odchodzenie duchownych od Kościoła;
 • rozwój Kościoła w krajach pozaeuropejskich;
 • charakter i pola działania zakonów powstałych w XIX i XX wieku;
 • świadkowie wiary; męczennicy XX i XXI wieku;
 • chrześcijanie europejskiego Wschodu po upadku komunizmu;
 • współczesne formy laicyzacji i dechrystianizacji; ruchy charyzmatyczne.

Ćwiczenia:

 • teologia protestancka XIX, XX i XXI wieku (nurty, ośrodki, przedstawiciele);
 • nauka teologiczna XIX wieku;
 • błędy teologiczne XIX wieku oraz modernizm;
 • Kościół wobec naporu laicyzmu i totalitaryzmów (socjalizm, komunizm, masoneria, faszyzm, narodowy socjalizm);
 • katolicka nauka społeczna – geneza, rozwój i znaczenie społeczne;
 • Kulturkampf;
 • Akcja Katolicka, formy zaangażowania świeckich w Kościele i nowe formy apostolstwa (prasa, książka, film); nauka i kultura;
 • Pius XII – pontyfikat miedzy mitem a prawdą; starcie z nową teologią;
 • papieże od Jana XXIII do Jana Pawła II;
 • oblicza współczesnego Kościoła.