Kierunek: Teologia dla nowej ewangelizacji

Forma zaliczenia: egzamin


Wykładowca: ks. dr Tomasz Bąk

Czas: 2h

Zagadnienia:

 1. Geneza mesjanologii starotestamentalnej.
 2. Cztery oblicza zapowiedzi mesjańskich: Mesjasz królewski, kapłański, prorocki i niebiański.
 3. Idea Mesjasza zbiorowego: królewski, kapłański i prorocki charakter całego ludu Bożego.

Literatura:

 1. C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka (Lublin 2000).
 2. J. Schreiner, Teologia Starego Testamentu (Warszawa 1999).

Wykładowca: ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL

Czas: 4h

Zagadnienia:

 1. Istota pojęcia „ewangelia”, jako dobrej nowiny o Jezusie (Bogu, królu i zbawiecielu) w kontekście kultu imperialnego
 2. Cel spisywania ewangelii: tożsamość Jezusa jako prawdziwego Mesjasza (króla) i prawdziwego syna Boga (Boga)
 3. Obraz Jezusa w Mk: Mesjasz i Bóg – dwa punkty kulminacyjne tekstu Mk
 4. Obraz Jezusa w Mt: typologia Dawidowa (królewska), Mojżeszowa, Izraela, Józefa, psalmiczna, profetyczna (Jeremiaszowa)
 5. Obraz Jezusa w Łk: synkrisis (Jezus – Jan Chrzciciel), typologia prorocka (Samuel, Eliasz, Elizeusz)
 6. Obraz Jezusa w J: Jezus – nowa świątynia, Jezus – nowy Adam, Jezus – nowy Mojesz i nowy Jozue, Jezus – baranek, Jezus – wcielona Mądrość, Jezus – Logos (memra), Jezus – działający w sakaramentach (chrzest i eucharystia), Jezus – Oblubieniec Izraela/Kościoła, Jezus – prowadzący sąd z niewierzącym światem, Jezus – nasz brat.
 7. Wspólne tematy chrystologiczne: Mesjasz (król), syn Boga (Bóg), (eschatologiczny) prorok, egzorcysta, lekarz (kwestia uzdrowień w szabat).

Bibliografia

 1. Krzysztof Milecarek, „Chrystologia Ewangelii Synoptycznych”, Teologia Nowego Testamentu. T. 1. Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie (Bibliotheca Biblica; Wrocław: Tum 2008) 81-128. (PDF)
 2. Joanna Jaromin, „Chrystologia”, Teologia Nowego Testamentu. T. 2. Dzieło Janowe (Bibliotheca Biblica; Wrocław: Tum 2008) 39-81. (PDF)
 3. Adam Kubiś, „Metafora oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 1. Oblubieniec spotyka Oblubienicę (J 1-4)”, Studia Gdańskie 42 2018) 39-65. Tekst: http://hdl.handle.net/20.500.12153/483
 4. Adam Kubiś, „Metafora oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 2. Mesjańskie zaślubiny (J 12-20)”, Studia Gdańskie 43 (2018) 39-59.Tekst: http://hdl.handle.net/20.500.12153/484
 5. Adam Kubiś, „Radość przyjaciela Oblubieńca z powodu głosu Oblubieńca w J 3,29”, Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości (red. A.J. Zawadzki) (Analecta Lublinensia 13; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016) 163-192. Tekst: http://hdl.handle.net/20.500.12153/224

Wykładowca: ks. dr Tomasz Bąk

Czas: 2h

Zagadnienia:

 1. Śmierć, zmartwychwstanie i paruzja Chrystusa w chrystologicznych formułach wiary.
 2. Droga Chrystusa w wypowiedziach chrystologicznych listów św. Pawła.
 3. Chrystus jako dokonawca Bożego usprawiedliwienia.

Literatura:

 1. J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu (Kraków 2002).
 2. H. Langkamer, Obraz Jezusa Chrystusa w świetle Nowego Testamentu (Rzeszów 2009).
 3. S. W. Hahn, List do Rzymian. Katolicki komentarz do Pisma świętego (Poznań 2021).

Wykładowca: ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL

Czas: 6h

Zagadnienia:

 1. Dowody historyczności postaci Jezusa Chrystusa
 2. Boska świadomość Jezusa i Jego cuda
 3. Wiarygodność zmartwychwstania jako fundament wiary

Literatura:

 1. M. Rusecki, J. Popławski, J. Mastej, Historyczność Jezusa Chrystusa, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M” 2002, s. 504-516.
 2. J. Mastej, Boska świadomość Jezusa Chrystusa, w: Wokół pytań o początki chrystologii, red. P. Artemiuk, S. Zatwardnicki, Kraków 2023, s. 257-289.
 3. J. Mastej, Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Lublin 20142 (rozdział III: Wiarygodność Zmartwychwstania, s. 173-213).

Wykładowca: ks. dr Sławomir Jeziorski

Czas: 2h

Zagadnienia:

 1. Zbieżności i różnice między Chrystusem historycznym a Chrystusem eucharystycznym
 2. Rozwój nauki o obecności Chrystusa w sakramentach
 3. Magisterium Kościoła o sposobach obecności Chrystusa w liturgii

Literatura:

 1. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999,279-283.
 2. V. Raffa, Liturgia eucaristica, 1093-1103.
 3. Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium (4.12.1963), nr 7.
 4. Paweł VI, Mysterium fidei (3.09.1965)

Wykładowca: ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Czas: 8h

Zagadnienia:

Wykład ma na celu wprowadzenie w genezę i najważniejsze wątki kościelnej refleksji na temat tożsamości (chrystologia) i skutków wydarzenia Jezusa Chrystusa (soteriologia). Treści zostaną wyłożone w następującym porządku:

 1. formowanie się i znaczenie dogmatów chrystologicznych pierwszego tysiąclecia;
 2. późniejsza systematyczna refleksja nad tożsamością Chrystusa;
 3. soteriologia ponowotestamentalna (zwłaszcza koncepcja św. Anzelma);
 4. systematyczne ujęcie modeli soteriologicznych.

Literatura:

 1. Hryniewicz, W., Chrystus nasza Pascha, Lublin 1987.
 2. Kasper, W., Jezus Chrystus, przeł. B. Białecki, Warszawa 1983.
 3. O’Collins, G., Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym historycznym i systematycznym, Kraków 2008.
 4. Schillebeeckx, E., Chrystus – sakrament spotkania z Bogiem, przeł. A. Zuberbier, Kraków 1966.
 5. Schönborn, Ch,. Ikona Chrystusa, przeł. W. Szymona, Poznań 2001.
 6. Sesboüé, B., Jezus Chrystus jedyny pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu, t. 1, Poznań 2015.
 7. Strzelczyk, G., Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii, [Więź] Warszawa 2007.
 8. Strzelczyk, G., Traktat Jezusie Chrystusie, Warszawa 2006 (Dogmatyka „z muszelką”, t. 1).