Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie – teologia kapłańska

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną


180h kontaktowych (180h ćwiczenia), 45-90h pracy własnej studenta, 13 ECTS

Studium języka angielskiego w ramach studiów teologicznych powinno umożliwiać jego opanowanie (na bazie umiejętności z wcześniejszych etapów edukacyjnych) na poziomie B2+ lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studium powinno objąć w szczególności terminologię teologiczną w nauczanym języku oraz zapoznanie się z tekstami liturgicznymi w tym języku (co najmniej liturgia Eucharystii i sakramentu pojednania). Należy o to zadbać zwłaszcza na uczelniach, na których seminarzyści uczestniczą w lektoratach ze studentami innych kierunków (może być konieczne uzupełnienie tych elementów w ramach studium domesticum w seminarium).

Przedmiot kończy się egzaminem na poziomie B2+.
W zakres egzaminu wchodzą następujące zagadnienia:

Słownictwo obejmuje materiał zawarty w podręczniku kursowym oraz wybrane rozdziały z podręczników:
a) Destination B2 Grammar & Vocabulary Student’s Book with key, autorzy: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles; wydawnictwo: Macmillan 2010;

Wybrane rozdziały z podręcznika Destination B2:
1. Travel and transport;
2. Health and fitness;
3. Food and Drink;
4. Work and business;
5. Money and shopping.

b) Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary Student’s Book with key, autorzy: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles; wydawnictwo: Macmillan 2010

Wybrane rozdziały z podręcznika Destination C1&C2:
1. Thinking and learning;
2. Power and social issues;
3. Preference and leisure activities.

Materiał gramatyczny zawarty jest w podręczniku Grammarway 4 Student’s Book (with answers), autorzy: Virginia Evans, Jenny Dooley, wydawnictwo: Express Publishing 2006.

Zakres materiału gramatycznego:
– czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous;
– czasy przeszłe: Past Simple i Past Continuous; czasy Present Perfect oraz Present Perfect Continuous;
– czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous
– konstrukcja: be going to; used to, be/get used to
– czasowniki modalne i ich funkcje oraz zasady użycia;
– konstrukcja have something done;
– strona bierna;
– mowa zależna (statements, questions, reporting verbs)
– wyrażenie I wish
– rodzajniki a / an / the
– stopniowanie przymiotników;
– tryby warunkowe (zakres materiału obejmuje I, II, III tryb oraz tzw. Mixed Conditionals)
– czasowniki w formie gerund oraz infinitive.