Kierunek: Teologia dla nowej ewangelizacji

Forma zaliczenia: egzamin


Wykładowca: s. dr hab. Joanna Nowińska SM

Czas: 4h

Zagadnienia:

 1. Pochodzenie pojęcia kościoła – korzenie hebrajskie; rodzina wyrazów i pola semantyczne
 2. Specyfika wspólnoty Izraela i jej samorozumienie przed Bogiem – w oparciu o Stary Testament
 3. Wspólnota uczniów wokół Osoby Jezusa – specyfika, proces formacji .
 4. Transformacja wspólnoty w efekcie Zmartwychwstania Jezusa – elementy składowe – w oparciu o ewangelie i Dzieje Apostolskie
 5. Specyfika funkcjonowania wspólnoty Kościoła w Jerozolimie i poza Izraelem w oparciu o Dzieje Apostolskie i listy

Literatura:

 1. E. Zwijacz,Obraz ludu Bożego według Księgi LIczb, Kraków 2010, s. 99-187.
 2. S. Haręzga, Jezus i jego uczniowie : model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka, Lublin 2006.
 3. S. Dyk,Pierwsza wspólnota wierzących (Dz 2, 42-47; 4, 32-37; 5, 12-16) wzorem Kościoła preewangelizującego”, Kieleckie Studia Teologiczne 3(2004), 173-189.
 4. R. Bartnicki, Dzieje głoszenia Słowa Bożego. Jezus i najstarszy Kościół, Kraków 2015.
 5. S. Hałas, Pierwszy List św. Piotra. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2007

Wykładowca: ks. dr hab. J. Mastej, prof. KUL

Czas: 4h

Zagadnienia:

 1. Geneza Kościoła
 2. Dwunastu – fundament struktury Kościoła i sukcesji apostolskiej
 3. Chrystusowa geneza prymatu i sukcesji prymacjalnej
 4. Znamiona Kościoła

Literatura:

 1. Katechizm Kościoła katolickiego, 748-769, 811-865.
 2. H. Seweryniak. Teologia fundamentalna. T. 2. Warszawa 2010.
 3. Cz. S. Bartnik, M. Rusecki, A, Nowicki, K. Góźdź. Kościół. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin-Kraków 2001 s. 660-680.
 4. Z. Krzyszowski. Dwunastu. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin-Kraków 2001 s. 337-339.
 5. M. Żmudziński. Prymat. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin-Kraków 2001 s. 975-981.
 6. K. Kaucha. Znamiona Kościoła. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin-Kraków 2001 s. 1393-1396.

Wykładowca: o. dr hab. T. Gałuszka, prof. UPJPII

Czas: 8h

Zagadnienia:

 1. Kościół a świeccy
 2. Kształtowanie się relacji między Kościołem a islamem
 3. Relacja między Wschodem i Zachodem
 4. Kościół a przemoc

Literatura:

 D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństw w zarysie, Warszawa 1998.

Wykładowca: ks. dr hab. R. Skrzypczak

Czas: 8h

Zagadnienia:

1.”Wierzę w Kościół” – Kościół i eklezjologia w dzisiejszym świecie.
2. Sobór eklezjologiczny. Posoborowa dychotomia stanowisk w teologii.
3. Kościół – misterium, communio, missio.
4. Granice Kościoła i kręgi oddziaływania.
5. Lud mesjaniczny. Powszechne powołanie do świętości.
6. Maryja a Kościół.

Literatura:

1. Cz. St. Bartnik, Kościół, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
2. S. Pie-Ninot, Wprowadzenie do eklezjologii, WAM, Kraków 2002.
3. L. Bouyer, Kościół Boży, IW PAX, Warszawa 1977.
4. P. Neuner, Eklezjologia – nauka o Kościele, w: B. Beinert (red.), Podręcznik Teologii Dogmatycznej, traktat VII, Wydawnictwo M, Kraków 1999.
5. H. de Lubac, Medytacje o Kościele, WAM, Kraków 1997.
6. J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, cz. 1, Wydawnictwo KUL 2013
7. Rod Dreher, Opcja Benedykta, Wydawnictwo AA, Kraków 2018.
8. G. Weigel, Uświęcić świat. Istotne dziedzictwo Soboru Watykańskiego II, Esprit, Kraków 2023.
9. R. Skrzypczak, Osoba i misja. Podstawy eklezjologii misyjnej według Jana Pawła II, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2005.
10. R. Skrzypczak, Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w kościele posoborowym, Esprit, Kraków 2023.