Kierunek studiów: Teologia dla nowej ewangelizacji

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną


Wykładowca: ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL

Czas: 2h

Zagadnienia:

 1. Starotestamentowe  proroctwa Maryjne
  • Protoewangelia (Rdz 3,15)
  • Dziewica rodzi syna (Iz 7,14)
 2. Typologiczna lektura postaci Maryi w NT
  • Nowa Ewa i niepokalane poczęcie
  • Arka Przymierza i wniebowzięcie
  • Królowa Matka i Orędowniczka
  • Dziewica
  • Nowa Rachela
 3. Mariologia synoptyczna – synteza
 4. Mariologia Janowa – synteza

Literatura:

 1. Feuillet, Andree, „Trium niewiasty w świetle Protoewangelii”, Communio 3/5[17] (1983) 17-29. Tekst: http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/13591
 2. Pitre, Brant, Jezus i żydowskie korzenie Maryi (Kraków: WAM 2020)
 3. Rosik, Mariusz, „Mariologia”, Teologia Nowego Testamentu. Tom 1: Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie (red. Mariusz Rosik; Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM 2008) 285-333. (PDF)
 4. Rosik, Mariusz, „Mariologia”, Teologia Nowego Testamentu. Tom 2: Dzieło Janowe (red. Mariusz osik; Bibliotheca Biblica; Wrocław: TUM 2008) 265-293. (PDF)
 5. Kubiś, Adam, Jezus Oblubieniec. Metafora małżeńska w Ewangelii Janowej (Biblioteka Szkoły DABAR 6; Rzeszów: Bonus Liber 2023). Tekst: http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/11972

Wykładowca: ks. dr Krzysztof Golas

Czas: 4h

Zagadnienia:

 1. Maryja w refleksji Ojców Kościoła.
 2. Cztery dogmaty „maryjne”: Boża Rodzicielka; Zawsze Dziewica; Niepokalana; Wniebowzięta.
 3. Relacja Maryi do Chrystusa i Kościoła.
 4. Współczesne zagadnienia dotyczące tajemnicy Maryi, m. in. : Orędowniczka; Współodkupicielka; Pośredniczka.

Literatura:

 1. Konstytucja dogamtyczna o Kościele Lumen Gentium, rozdział VIII.
 2. Katechizma Kościoła Katolickiego, numery: 148-149; 484-511; 721-726; 963-975; 2673-2679;
 3. Adamiak E., Traktat o Maryi, Warszawa 2006;
 4. Królikowski J., Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia cz.I, Tarnów 2014;
 5. Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela, Kielce 1991;
 6. Laurentin R., Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej, Warszawa 1989;
 7. Napiórkowski S. C., Usiądek J., Matka i Nauczycielka. Mariologia Soboru Watykańskiego II, Niepokalanów 1992;
 8. Ratzinger J., Córa Syjonu. Maryja w refleksji Kościoła, Warszawa 1997;
 9. Proniewski A., Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele„Lumen Gentium”, w: Studia Koszaliński–Kołobrzeskie 2015 nr 22, s. 131-143.

Wykładowca: ks. dr Tomasz Bać

Czas: 2h

Zagadnienia:

 1. Fundamenty kultu Najświętszej Maryi Panny (KK 52-69 i Marialis cultus)
 2. Rozwój kultu maryjnego na przestrzeni wieków
 3. Święta maryjne w roku liturgicznym i ich przesłanie
 4. Maryja w pobożności ludowej

Literatura przedmiotu:

 1. Paweł VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus
 2. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II Lumen gentium, rozdział VIII
 3. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, Poznań 2003.
 4. Nowak J., Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, Poznań 2009.