Kierunek: Teologia dla nowej ewangelizacji

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną


Wykładowca: dr Wojciech Kućko

Czas: 6h

Zagadnienia:

 1. Katolicka wizja moralności
 2. Czyn ludzki
 3. Sumienie jako norma moralna
 4. Rola uczuć w działaniu moralnym

Literatura:

 1. Eiijk Willem Jacobus, Więź miłości. Katolicka moralność małżeńska i etyka seksualna, tłum. Iwona Ostrowska, Kraków 2023.
 2. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (6 sierpnia 1993 r.), wyd. pol., Città del Vaticano 1993.
 3. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
 4. Kokoszka Adam, Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 2005.
 5. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne, tłum. Robert Kiełtyka, Kraków 2010.
 6. Mroczkowski Ireneusz, Teologia moralna. Definicja. Przedmiot. Metoda, Płock 2011.
 7. Olejnik Stanisław, Teologia moralna fundamentalna, Warszawa 1994.
 8. Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, tłum. Ryszard Rubinkiewicz, Kielce 2009.
 9. Pinckaers Servais Théodore, Źródła moralności chrześcijańskiej, tłum. Agnieszka Kuryś, Poznań 1994.
 10. Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań 2002.
 11. Tremblay Réal, Zamboni Stefano, Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, tłum. Bogusław Widła, Warszawa 2009.

Wykładowca: dr Mateusz Rachwalski

Czas: 2h

Zagadnienia:

 1. Grzech jako odmowa łaski
 2. Cnota jako pozytywna odpowiedź na dar Boga

Literatura:

 1. Niebawem…