Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie – teologia kapłańska

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną


Zasady muzyki:

15h kontaktowych (15h ćwiczenia), 10-15h pracy własnej studenta, 1 ECTS

Zagadnienia szczegółowe:

 • zasady muzyki:
 • ogólna wiedza o muzyce jako sztuce;
 • notacja pięcioliniowa w kluczu wiolinowym i basowym, dźwięki, interwały;
 • podstawy harmonii – skale dur-moll, konsonanse, dysonanse, triada harmoniczna;
 • rytmika, agogika, dynamika, artykulacja, zdobnictwo;
 • ogólna wiedza na temat instrumentów muzycznych i składów orkiestrowych;
 • umiejętność czytania nut i wykonania prostych melodii jednogłosowo na fortepianie;
 • podstawowy repertuar pieśniowy (śpiewy części stałych oraz śpiewy na poszczególne okresy roku liturgicznego);
 • solfeż;
 • podstawy emisji głosu.

Chorał gregoriański:

15h kontaktowych (15h ćwiczenia), 10-15h pracy własnej studenta, 1 ECTS

Zagadnienia szczegółowe:

 • zarys historii muzyki religijnej;
 • chorał gregoriański (charakterystyka, historia, repertuar, księgi);
 • notacja chorałowa (klucze, neumy proste i złożone, inne znaki notacyjne);
 • style i formy chorału gregoriańskiego;
 • skale modalne (struktura);
 • podstawowy repertuar gregoriański (ordinarium missae, obrzędy Mszy św., wybrane części proprium missae, niektóre antyfony).

Tony psalmowe:

15h kontaktowych (15h ćwiczenia), 10-15h pracy własnej studenta, 1 ECTS

Zagadnienia szczegółowe:

 • tony psalmowe (w języku łacińskim i polskim) – struktura, zasady recytatywu i kadencjonowania;
 • podstawowy repertuar śpiewów międzylekcyjnych, aklamacji, sekwencji;
 • nieszpory parafialne;
 • prawodawstwo muzyki liturgicznej w zakresie liturgii Słowa.

Obrzędy pogrzebu, dobór pieśni

15h kontaktowych (15h ćwiczenia), 10-15h pracy własnej studenta, 1 ECTS

Zagadnienia szczegółowe:

 • obrzędy pogrzebu;
 • podstawowe zasady doboru pieśni do liturgii.

Śpiewy Triduum Paschalnego i diakona

15h kontaktowych (15h ćwiczenia), 10-15h pracy własnej studenta, 1 ECTS

Zagadnienia szczegółowe:

 • śpiewy Triduum Paschalnego;
 • śpiewy diakona – tony Ewangelii, śpiewy Liturgii Godzin Wielkiego Tygodnia oraz melodie modlitwy powszechnej.

Śpiewy mszalne i prawodawstwo z zakresu muzyki kościelnej

15h kontaktowych (15h ćwiczenia), 10-15h pracy własnej studenta, 1 ECTS

Zagadnienia szczegółowe:

 • śpiewy mszalne kapłana;
 • podstawowe dokumenty z zakresu prawodawstwa muzyczno-liturgicznego.