Kierunek: Teologia dla nowej ewangelizacji

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną


Wykładowca: ks. prof. dr hab. Robert Woźniak

Czas: 8h

Eschatologią jest dyscypliną teologiczną, działem dogmatyki. Zajmuje się ona ostateczną przyszłością człowieka i świata, która została otwarta i podarowana przez Trójjedynego Boga w Chrystusie. Przedmiotem wykładu będzie umiejscowienie eschatologii w perspektywie historii zbawienia i całości teologii oraz wprowadzenie w główne wątki nauczania Kościoła w tym względzie.

Zagadnienia:

  1. Natura i miejsce eschatologii w teologii.
  2. Współczesny kontekst uprawiania eschatologii.
  3. Pismo i Tradycja o eschatologii.
  4. Niebo, czyściec i piekło w kategoriach relacyjnych.

Literatura:

  1. R. Woźniak, Przyszłość, teologia, społeczeństwo, Kraków 2007.