Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie – teologia kapłańska

Forma zaliczenia: egzamin + zaliczenie bez oceny


45h kontaktowych (30h wykład i 15h ćwiczenia), 20-30h pracy własnej studenta, 2 ECTS

Psychologia ogólna to nauka zajmująca się badaniem zjawisk związanych z podstawowymi procesami psychicznymi oraz mechanizmami funkcjonowania człowieka w szeroko rozumianym środowisku.

Zagadnienia szczegółowe:

 • zagadnienia wstępne: definicja, przedmiot i cel, działy, metody psychologii;
 • biologiczne podstawy procesów psychicznych: anatomia funkcjonalna mózgu oraz mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych;
 • kierunki i koncepcje psychologiczne (ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji osobowości): behawioryzm, psychoanaliza, neopsychoanaliza, psychologia humanistyczna, poznawcza, współczesne teorie;
 • procesy spostrzegania;
 • procesy uczenia się;
 • pamięć jako proces przechowywania doświadczenia;
 • procesy uwagi;
 • procesy motywacyjne;
 • emocje i uczucia: teorie, mechanizmy, funkcje; stres i jego rola w funkcjonowaniu człowieka;
 • inteligencja – podstawowe pojęcia i koncepcje;
 • ludzkie działanie, determinanty, różnice indywidualne; próba syntezy.