Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie- teologia kapłańska

Forma zaliczenia: egzamin


15h kontaktowych (15h wykład), 35-45h pracy własnej studenta, 2 ECTS

Zajęcia mają – prócz przekazu wiedzy z historii sztuki i tego, co dotyczy zasad wykorzystywania sztuki w Kościele – wspierać w rozwoju wrażliwości na piękno w różnych jego przejawach (formy, style…). Rozwój wrażliwości powinien dotyczyć zwłaszcza tego, co związane jest z miejscami sprawowania liturgii i przedmiotami w niej wykorzystywanymi. Kandydaci do prezbiteratu powinni nabyć świadomości odpowiedzialności za zachowywanie i pomnażanie dziedzictwa sztuki kościelnej oraz nauczyć się wykorzystywania go w komunikowaniu wiary.

Zagadnienia szczegółowe:

 • historia sztuki w poszczególnych epokach; szczególne zwrócenie uwagi na: początki sztuki chrześcijańskiej, kolejne przejawy ikonoklazmu, sztuka sakralna/religijna w czasach współczesnych:
  • początki sztuki chrześcijańskiej;
  • sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska; ikona;
  • romanizm i gotyk;
  • renesans, wiek XVI;
  • barok;
  • sztuka religijna i sakralna XIX wiek oraz współczesna wraz z teorią sztuki sakralnej według Vaticanum II i współczesnych wypowiedzi Kościoła
 • zagadnienia ikonograficzne i paramenty:
 • ikonografia hagiograficzna i typów przedstawieniowych na dowolnych przykładach; paramenty liturgiczne.
 • ochrona zabytków.