Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie- teologia kapłańska

Forma zaliczenia: egzamin + zaliczenie bez oceny


30h kontaktowych (15h wykład i 15h ćwiczenia), 20-30h pracy własnej studenta, 3 ECTS

Służy zapoznaniu z podstawowymi informacjami na temat filozofii, jej specyfiki metodologicznej i merytorycznej, jej działów, problemów, terminologii i nurtów, a także wprowadzeniu w podstawowe umiejętności filozoficzne (stawianie pytań, analizowanie, rozróżnianie itp.) oraz w zrozumienie roli filozofii w kulturze i związku filozofii ze światopoglądem.

Zagadnienia szczegółowe:

  • metafilozofia: termin „filozofia”, działy filozofii, podstawowe koncepcje filozofii, relacje pomiędzy filozofią a innymi działami kultury (nauką, religią, sztuką) oraz światopoglądem;
  • wybrane główne problemy filozofii, zwł. z zakresu metafizyki/ontologii (rodzaje bytów, przyczyna ich zaistnienia, istnienie i natura Boga), epistemologii (definicja wiedzy, natura prawdy, podstawowe kategorie semiotyki), antropologii (dusza a ciało, umysł a ciało), etyki (normy moralne i cel człowieka);
  • wybrane główne nurty filozofii współczesnej: neotomizm, fenomenologia, egzystencjalizm, hermeneutyka, filozofia analityczna;
  • współczesna filozofia polska: szkoła lwowsko-warszawska, fenomenologia Romana Ingardena, neotomizm o. Mieczysława A. Krąpca i Mieczysława Gogacza, personalizm Karola Wojtyły i filozofia dialogu ks. Józefa Tischnera;
  • niektóre podstawowe umiejętności filozoficzne: pytanie, definiowanie, argumentowanie, rozróżnianie, analizowanie, dyskutowanie.