Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie- teologia kapłańska

Forma zaliczenia: egzamin


30h kontaktowych (30h wykład), 20-30h pracy własnej studenta, 2 ECTS

Wykład ma na celu wprowadzenie w szerszy kontekst powstawania Pisma Świętego, który zarazem przygotowuje do studiowania egzegezy Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.

Zagadnienia szczegółowe:

  • wprowadzenie do Biblii jako historycznego objawiania się Boga, które zapisali w formie literackiej ludzie wybrani przez Niego i obdarowani Jego Duchem;
  • dzieje refleksji nad tym, co sprawia, że niektóre teksty starożytne są Pismem Świętym oraz współczesna systematyzacja rozważań wokół kwestii natchnienia biblijnego, a zwłaszcza jego istoty, zakresu, skutków i znaczenia dla interpretacji Biblii;
  • rozumienie najważniejszych cech Pisma Świętego: jedności, prawdziwości i świętości; prezentacja historycznego kształtowania się zbiorów tekstów Pisma Świętego oraz konsekwencji  tego  procesu:  powstawanie  kanonów  z  ich  wewnętrzną  strukturą i zewnętrznymi granicami; historyczno-literacki wymiar kanonu Biblii oraz jego znaczenie teologiczne; literatura apokryficzna w relacji do ksiąg kanonicznych oraz do czasów rzeczywistego jej powstawania;
  • charakterystyka sposobów dotarcia do tekstu w postaci oryginalnej oraz omówienie znaczenia wariantów i przekładów dla jego interpretacji: języki, postacie i dzieje tekstu oryginalnego Biblii; jej starożytne przekłady i parafrazy; zasady krytyki tekstu (kryteria zewnętrzne i wewnętrzne); rola w egzegezie edycji krytycznych oraz dawnych i współczesnych  przekładów;  konieczność  interpretacji  tekstów  biblijnych z uwzględnieniem: zasad wynikających z zależności sensu tych tekstów od warunków historycznych ich powstania i ich gatunków literackich; reguły ich odczytywania w tym samym Duchu, w którym zostały one napisane (zarówno w odniesieniu do ich sensu historycznego, jak i do ich aktualnego miejsca oraz znaczenia w życiu i misji Kościoła); hermeneutyka biblijna jest omówiona w związku z hermeneutykami ogólną i teologiczną;
  • klasyczne traktaty wstępne uzupełnia wprowadzenie do źródeł (archeologicznych i literackich) dla badań środowiska Biblii (w zakresie geografii Starożytnego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego oraz ich historii religii i politycznej). Dane pochodzące z tych źródeł są przywoływane w ramach wykładów i ćwiczeń poświęconych poszczególnym tekstom biblijnym.