Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie- teologia kapłańska

Forma zaliczenia: egzamin


30h kontaktowych (30h wykład), 45-60h pracy własnej studenta, 3 ECTS

Przedmiot ma służyć zrozumieniu natury teologii jako ludzkiej refleksji w świetle Objawienia, wskazać na jej znaczenie dla przekazu wiary, życia Kościoła oraz osobistego życia seminarzysty i w przyszłości prezbitera. Szczególną uwagę poświęcić należy teologicznej teorii poznania: przemowie Boga poprzez objawienie naturalne i nadprzyrodzone, wierze – jako odpowiedzi na Objawienie itd., a następnie omówić kwestie metodologiczne.

Zagadnienia szczegółowe:

  • pojęcie i natura teologii;
  • specyfika poznania teologicznego i jego relacja do innych typów poznania;
  • historia teologii (dzieje metarefleksji teologicznej);
  • metody w teologii;
  • źródła teologii (charakterystyka i zasady hermeneutyczne);
  • podział dyscyplin teologicznych (oraz dyscyplin pomocniczych);
  • typy, style, szkoły w teologii (przegląd historyczny).