Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  w Krakowie z siedzibą w Krakowie, adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wybrane przez Państwa studia w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz – w przypadku przyjęcia na studia– obsługi procesu studiowania w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, jakie spoczywają na Administratorze w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznych aktów wykonawczych obowiązujących na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prawo do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. Z chwilą przyjęcia na studia Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu studiów przez czas ich trwania, a następnie w celach archiwalnych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, oraz innych właściwych przepisów prawa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty prowadzące wsparcie technologiczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

W przypadku nieprzyjęcia na studia odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również firma świadcząca usługi obsługi korespondencji – w celu doręczenia decyzji w sprawie nieprzyjęcia na studia.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Posiadają Państwo prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),

·         sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),

·         usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),

·         ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO),

·         prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo), lub

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).

Zastrzegamy przy tym, że Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Prawa te nie mają bowiem charakteru bezwzględnego, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

W celu realizacji praw jak również w razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych u Administratora należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

·         pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl , lub

·         pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez Administratora jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wywiązania się ze spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.