Ur. w 1976, pochodzi z Kolbuszowej, ksiądz diecezji rzeszowskiej. W latach 2002-2006 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych. W latach 2006-2010 odbył studia doktoranckie w École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, uwieńczone obroną doktoratu. W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii. Od 2012 do dziś jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym na Wydziale Teologii KUL, w Sekcji Nauk Biblijnych. Od 2014 r. był zastępcą redaktora naczelnego, a od 2018 r. jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Verbum Vitae”. W 2019 r. habilitował się, a w 2021 r. uzyskał profesurę uczelnianą KUL. Od 2019 r. kieruje projektem Szkoły DABAR. Od 2020 r. jest redaktorem naukowym „Biblii Lubelskiej”. Od 2021 r. jest redaktorem naukowym bazy teologicznej „Theo-logos”. Od 2022 r. jest kierownikiem serii książkowej „Lublin Theological Studies” (Vandenhoeck&Ruprecht). Od 2022 r. pełni funkcję rektora WSD w Rzeszowie.

Stowarzyszenia:

 1. L’Associazione ex-alunni/e del Pontificio Istituto Biblico (od 2006)
 2. Society of Biblical Literature (od 2008)
 3. Stowarzyszenie Biblistów Polskich (od 2010)
 4. Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL (od 2015)
 5. Lubelskie Towarzystwo Naukowe (od 16.06.2015)
 6. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Biblistyki „Verbum Sacrum” (od 15.07.2020)
 7. Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie (od 15.06.2021)

Publikacje:

 1. „Tożsamość rozmówców Jezusa w J 8,31-59”, Ecclesiae, patriae et homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele rzeszowskim (red. E. Białogłowski et al.) (Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego 2007) t. 2, 111-136.
 2. The Book of Zechariah in the Gospel of John (Études bibliques: Nouvelle série 64; Pendé: J. Gabalda et Cie – Leuven: Peeters 2012).
 3. „Zechariah 6:12-13 as the Referent of γραφή in John 2:22 and 20:9. A Contribution to Johannine Temple-Christology”, The Biblical Annals 2 (2012) 153-194.
 4. „Listy Janowe jako świadectwo wspólnoty przeżywającej kryzys”, Sympozjum 16 (2012), nr 1 (22) 37-58.
 5. „Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Związek między Janowymi koncepcjami prawdy i wolności w świetle J 8,31-36”, Prawda was wyzwoli (Scripturae Lumen 4. Biblia i jej oddziaływanie; Tarnów: Biblos 2012) 59-85.
 6. „Lista dwunastu plemion w Ap 7,5-8”, Biblica et Patristica Thoruniensia 5 (2012) 51-83.
 7. „Uniwersalizm miłości Boga według J 3,16”, Verbum Vitae 23 (2013) 127-160.
 8. „The Poor Widow’s Mite. The Contextual Reading of Mark 12:41-44”, The Biblical Annals 3 (2013) 339-381.
 9. „Betlejem – między teologią, historią i archeologią”, Resovia Sacra 18-20 (2011-2013) 9-30.
 10. „The Literary Form and Meaning of John 8:31-36”, The Biblical Annals 4 (2014) 121-145.
 11. „Janowe rozumienie pracy Boga i człowieka. Studium zastosowania terminów ἐργάζομαι oraz ἔργον w czwartej Ewangelii”, Verbum Vitae 25 (2014) 127-154.
 12. „Czas Kościoła czasem świadectwa Ducha. Relacja pomiędzy Duchem Świętym a świadectwem w Dziele Łukaszowym”, Moc świadectwa. Sympozjum w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Katowice, 8-9 XI 2013 (red. J. Wilk) (Dni Duchowości 9; Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014) 32-68.
 13. „Jesus’ Trial before Herod Antipas”, Resovia Sacra 21 (2014) 239-277.
 14. „Kobiety jako model wiary w Ewangelii Markowej”, Świadkowie wiary. Biblia o wierze (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 10, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014) 133-170.
 15. „Walka o integralną wiarę chrystologiczną w Pierwszym Liście świętego Jana w kontekście historii wspólnoty Janowej”, Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia 11, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014) 83-102.
 16. „Jezus piszący po ziemi (J 8,6.8). Przegląd poszukiwań dotyczących treści napisu, znaczenia gestu i kwestii piśmienności Jezusa”, Warszawskie Studia Teologiczne 28/1 (2015) 124-151.
 17. „Drzewo figowe, osioł i woda żywa. Rola Księgi Zachariasza w Ewangelii Janowej”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 12 (2015) 383-407. = Resovia Sacra 22 (2015) 211-237.
 18. „Człowiek czy anioł? Tożsamość młodzieńca w Markowej narracji o pustym grobie Jezusa (16,5-7)”, Przegląd tomistyczny 21 (2015) 385-420.
 19. „Radość Przyjaciela Oblubieńca z powodu głosu Oblubieńca w J 3,29”, Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości (red. A. Zawadzki) (Analecta Biblica Lublinensia 13; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016) 163-192.
 20. „Znaczenie pozycji aniołów w grobie Jezusa w J 20,11”, The Biblical Annals 6/3 (2016) 459-493.
 21. „Uboga wdowa – symbol Izraela, wzór ucznia, ikona Chrystusa”, „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś – K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016) 287-312.
 22. „’Miłości pragnę, nie krwawej ofiary’. Relektura Oz 6,6 w Ewangelii według św. Mateusza”, Collectanea Theologica 86/4 (2016) 103-124.
 23. „Kobieta cierpiąca na krwotok oraz córka Jaira jako symbol Izraela.
  Próba analizy symbolicznej Mk 5,21-43”, Studia nad Ewangelią według św. Marka. Nowy Testament: geneza – interpretacja – aktualizacja (red. W. Linke – J. Kręcidło) (Lingua Sacra. Monografie 8; Warszawa: Bractwo Słowa Bożego – Ząbki: Apostolicum 2017) 66-111.
 24. „Dlaczego w narracji Janowej Piotr nie płakał po zaparciu się Jezusa? Kilka refleksji na temat prezentacji postaci Piotra w J 18,1-27”, Resovia Sacra 24 (2017) 233-262. Przedruk w Lumen Bibliae. Pismo nowej ewangelizacji przy ogrodzie biblijnym w Myczkowcach 6 (2016) 73-98.
 25. „The Rhetorical Syncrisis in the Johannine Presentation of Jesus and Peter”, The Biblical Annals 7/4 (2017) 487-529.
 26. „Dlaczego w relacji Mateusza Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 1: Referent drugiego zaimka αὐτῶν w Mt 21,7”, The Biblical Annals 8/1 (2018) 29-45.
 27. „Dlaczego w relacji Mateusza Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy umieszczenia dwojga zwierząt w tekście Mateusza”, The Biblical Annals 8/2 (2018) 213-258.
 28. „Interpretacja pokutna Janowego opisu obmycia stóp uczniom przez Jezusa. Cz. 1: Interpretacje sakramentalne na tle współczesnych wyjaśnień J 13,1-20”, The Biblical Annals 8/3 (2018) 379-420.
 29. „Interpretacja pokutna Janowego opisu obmycia stóp uczniom przez Jezusa. Cz. 2: Argument odwołujący się do antropologii kulturowej”, The Biblical Annals 8/4 (2018) 567-586.
 30. „Temat stworzenia w Ewangelii Janowej”, Collectanea Theologica 88/3 (2018) 5-38.
 31. „Metafora Oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 1. Oblubieniec spotyka Oblubienicę (J 1–4)”, Studia Gdańskie 42 (2018) 39-65.
 32. „Metafora Oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 2. Mesjańskie zaślubiny (J 12–20)”, Studia Gdańskie 43 (2018) 39-59.
 33. „The Old Testament Background of “Ecce Homo” in John 19:5”, Biblica et Patristica Thorunensia 11/4 (2018) 495-519.
 34. „Morderczy gniew. Intertekstualna lektura Mt 5,21-22”, Verbum Vitae 34 (2018) 249-287.
 35. „Judas, Disciples or Jesus’ Word? A Mysterious Reference to «the Scripture» in John 17,12”, The Biblical Annals 9/1 (2019) 131-176.
 36. „Wiara – dzieło Boga w nas. O rozumieniu „dzieł Boga” w J 6,29”, Przegląd biblijny 12 (2020) 100-107.
 37. „The Hemorrhaging Woman and Jairus’ Daughter as Representatives of Israel. An Attempt at the Symbolic Reading of Mark 5:21-43”, The Biblical Annals 10/3 (2020) 355-387.
 38. „The Creation Theme in the Gospel of John”, Collectanea Theologica 90/5 (2020) 375-414.
 39. „«I delight in love, not in sacrifice»: Hosea 6:6 and Its Rereading in the Gospel of Matthew”, Collectanea Theologica 90/5 (2020) 295-320.
 40. „Roman versus Jewish Reckoning of Hours in the Gospel of John: An Exegetical Misconception That Refuses to Die”, The Biblical Annals 11/2 (2021) 247-280.
 41. „Godzina dziesiąta czy szesnasta? Wokół przekładu i interpretacji ὥρα ἦν ὡς δεκάτη w J 1,39”, Dobrze jest dziękować Panu. Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 70. rocznicę urodzin (red. J. Kręcidło – B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 22; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2021) 316-335.
 42. „Rzymska czy żydowska rachuba godzin w Ewangelii Janowej? Przykład egzegetycznego nieporozumienia”, Kogo szukasz? (J 20,15). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski – M. Kowalski) (Ad Multos Annos 21; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich – Kielce: Jedność 2021) 298-328.
 43. „Starotestamentowe tło Piłatowego stwierdzenia Ecce homo w J 19,5”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 17-18 (2020-2021) 387-420.
 44. Patmos. Geografia, historia, apokryfy (Biblioteka Szkoły Dabar 2; Rzeszów: Bonus Liber 2021).
 45. „Biblijny obraz św. Józefa”, Sanktuarium św. Józefa w Rzeszowie-Staromieściu (red. M. Trawka – B. Walicki – S. Zych) (Rzeszów-Kolbuszowa: Nasza Drukarnia Justyna Adamiec 2022) 11-38.
 46. „The Current Debate on the Relationship between Sin and Sickness in John 5:14”, The Biblical Annals 12/2 (2022) 203-232.
 47. „Kobiety głoszące Ewangelię w Nowym Testamencie”, Polonia Sacra 26/3 (2022) 7-28.