Ks. Jerzy Buczek, ur. 5.11.1958 w Korczynie, święcenia kapłańskie przyjął 29.06.1983 roku w Przemyślu. W latach 1983-1986 pracował w parafii Dubiecko, a w 1986 r. podjął studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1991 r. obronił pracę doktorską: „Pneumatologia eklezjologiczna w nauczaniu Jana Pawła II”. Następnie, w latach 1991-1992, podjął posługę duszpasterza akademickiego w Rzeszowie – Zalesiu. Od 1992 do 1999 r. pełnił funkcję kanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, a od 1999 do 2010 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. W latach 2010 r.-2018 ponownie podjął obowiązki kanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Od 2018 r. jest dyrektorem Domu Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej, a od 2019 r. rektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej. W 2015 roku podjął przewód habilitacyjny na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego i rozprawy „Teologia narodu w nauczaniu wybranych polskich teologów”, Rzeszów 2014. Dyplom doktora habilitowanego otrzymał w uroczystej promocji 14 stycznia 2016 r. w kościele św. Anny w Krakowie. W latach 1991-1993 był wykładowcą etyki w Akademii Rolniczej oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 1992-2000 wykładał teologię dogmatyczną w Kolegium Teologicznym Diecezji Rzeszowskiej. Od 1994 r. podejmuje wykłady z teologii dogmatycznej i metodyki pracy naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Jest promotorem 33 prac dyplomowych i 17 prac magisterskich w Kolegium Teologicznym w Rzeszowie, ponad 200 prac proseminaryjnych i 29 prac magisterskich w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Autor artykułów z pneumatologii, eklezjologii, mariologii, teologii kapłaństwa i teologii narodu. Należy do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Polskiego Towarzystwo Dogmatyków.

Stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Mariologiczne

Towarzystwo Teologów Dogmatyków

Redakcja pisma naukowego Diecezji Rzeszowskiej „Resovia Sacra”

Przykładowe publikacje:

ksiązki:

Pneumatologia eklezjologiczna w nauczaniu Jana Pawła II, Rzeszów 2014

Teologia narodu w nauczaniu wybranych polskich teologów, Rzeszów 2014

Artykuły z pneumatologii

Pneumatologia w nauczaniu „środowym” Jana Pawła II, w: Jan Paweł II, Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze, Lublin 1994, s. 235-259.

Pneumatologia eklezjologiczna czy eklezjologia pneumatologiczna, „Resovia sacra” 5(1998), s.25-57.

Duch Święty w życiu wewnętrznym człowieka w nauczaniu środowym Jana Pawła II, „Resovia sacra” 7(2000), s. 7-24.

Duch Święty w życiu ziemskim Jezusa Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II, w: „Resovia sacra” 8(2001), s. 47-71.

Pedagogika Ducha Świętego w nauczaniu Jana Pawła II, w: Dar wychowania. Pedagogika Jana Pawła II, red. J. Homplewicz, Rzeszów 2001, s. 11-26.

Duch Święty a Wcielenie Syna Bożego w nauczaniu Jana Pawła II, w: „Resovia sacra” 9-10(2002/2003) s. 73-93

Maryja wzorem więzi z Duchem Świętym w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” VII(2005) Nr 3-4, s. 36-57.

Pneumatologia sakramentalna w nauczaniu Jana Pawła II, „Resovia sacra” 13(2006), s. 49-77.

Dary Ducha Świętego w nauczaniu św. Tomasza z Akwinu, w: „W mocy Ducha Świętego”, Księga Pamiątkowa dla Jego Ekscelencji Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego, z okazji XXV rocznicy święceń biskupich, red. P. Mierzwa, M. Nabożny, Rzeszów 2013, s. 46-81.

Artykuły z mariologii

Maryja a Bóg Ojciec w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 1(1999) Nr 1, s. 207-228

Bóg Ojciec a Maryja w pieśniach zamieszczonych w Śpiewniku kościelnym Ks. Jana Siedleckiego, „Salvatoris Mater” 1(1999) nr 3, s. 81-104.

Wszystko postawiłem na Maryję. Maryjna droga Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w: Nauczanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. A. Garbarz, Rzeszów 2001, s. 117-138.

Maryja wzorem więzi z Duchem Świętym w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” VII(2005) Nr 3-4, s. 36-57.

Maryja w życiu kapłańskim i kleryckim. Referat w czasie sympozjum 8.12.2009, www.wsd.rzeszow.pl/2009/maryja.html [20.12.2009]

Artykuły z eklezjologii

Eklezjologia w nauczaniu Ks. Prof. Czesława Bartnika, w: Ku mądrości teologii, red. K. Góźdź, E. Sienkiewicz, Szczecin 2008, s. 251-265. Eklezjologia w pismach Cz. S. Bartnika, „Teologia w Polsce” 3,1 (2009), s. 31-61.

E-mail: jerzyb58@gmailcom

Prowadzone przedmioty: