Prezbiter diecezji rzeszowskiej, wyświęcony w 2009 roku. W tym też roku obronił pracę magisterską z filozofii pt. Antropologiczne podstawy spełniania się osoby ludzkiej w aktach miłości.

W 2011 roku rozpoczął studia specjalistyczne z liturgiki na Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie, które ukończył w 2017 roku, broniąc pracę pt. Ut spiritus Sanctus opem suam in mundo perficiat. Ermeneutica del formulario biblico-liturgico della liturgia della Veglia di Pentecoste.

Od 2017 roku wykłada liturgikę w Wyższy Seminarium Duchownym w Rzeszowie (od 2022 Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie), od 2020 prowadzi także zajęcia na Akademii Katolickiej (Collegium Bobolanum) w Warszawie. Główne zainteresowania to hermeneutyka tekstów liturgicznych oraz teologia liturgii w kontekście wyzwań współczesności.

Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Liturgistów Polskich
European Society for Catholic Theology
Society for Catholic Liturgy
Societas Liturgica.

Publikacje

La definizione di sacramento in pensiero di Pietro Lombardo, Tarnowskie Studia Teologiczne 36(2017) 61-74.

Akcenty chrystologiczne w modlitwach mszalnych okresu wielkanocnego

The Church and the Liturgy in the Contemporary World, Liturgia Sacra 25(2019) 441-454.

Liturgia a percepcja i przeżywanie czasu w dobie postmodernizmu, Verbum Vitae 35(2020) 435-457.

Tajemnica Pięćdziesiątnicy. Lektura liturgiczna wydarzenia biblijnego, Verbum Vitae 37(2020) 215-225.

Bóg, Kościół i świat wobec Covid-19. Lex orandi jako inspiracja chrześcijańskiego przeżywania czasu pandemii, Ruch Biblijny i Liturgiczny 73(2020) 101-116.