Urodzony 22.09.1978 r. w Rzeszowie. Egzamin maturalny w 1997 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.
Studia z filozofii w ramach przygotowania do sakramentu kapłaństwa w WSD Ojców Redemptorystów w Krakowie 1997-1999; Studia z teologii w WSD w Rzeszowie 1999-2003;
Magisterium na Wydziale Teologii KUL 3 kwietnia 2003 r. na podstawie pracy: Historia parafii świętego Michała Archanioła w Rzeszowie w latach 1980-2000. Lublin 2003, (promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec);
Studia specjalistyczne z teologii duchowości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, (2004-2009);
Stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości 17 czerwca 2009 na podstawie rozprawy pt. Trójca Święta w życiu duchowym s. Roberty Babiak (+1945) Lublin 2009 (promotor: ks. dr hab. Jarosław M. Popławski (prof. KUL), recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek, ks. dr hab. Wojciech Zyzak);
Asystent w Katedrze Historii Duchowości działającej w ramach Instytutu Teologii Duchowości KUL – Październik 2010 – wrzesień 2012;
Ojciec duchowny kleryków w WSD Rzeszów 2011-2018.
Obecnie:
Wikariusz biskupi do spraw duchowieństwa diecezjalnego Diecezji Rzeszowskiej

Publikacje:

Książki

Historia parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie w latach 1980-2005, Rzeszów 2006, Druk: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ss. 248.

Rozprawy i artykuły naukowe:
Modlitwa prośby w rozumieniu s. Roberty Babiak (+1945), w: Homo orans, t. VIII, Modlitwa błagalna, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, K. Burski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 193-208.
Człowiek mieszkaniem Trójcy Świętej. Refleksja na podstawie doświadczenia duchowego siostry Roberty Babiak, w: Roczniki Teologii Duchowości, Tom 2 (57), TN KUL Lublin 2010, s.133-158.
Jezus Oblubieńcem człowieka. Refleksja na podstawie przeżyć mistycznych siostry Roberty Babiak, w: Roczniki Teologii Duchowości, Tom 3 (58), TN KUL Lublin 2011, s. 65-92.
Czego nas uczy wiara mistyków? Refleksja na przykładzie pism siostry Roberty Babiak, w: Roczniki Teologii Duchowości, Tom 4 (59), TN KUL Lublin 2012, s. 149-167.
Ewangelizacja wspólnotowa zrodzona z doświadczenia komunii Kościoła, w: Roczniki Teologii Duchowości, Tom 5 (60), TN KUL Lublin 2013, s. 31-46.
Artykuły popularnonaukowe:
Wołanie Kościoła o Nową Ewangelizację, w: Nasz głos, Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Nr 8-9 (185-186) sierpień-wrzesień 2012, s. 39-40.
Zadanie i szansa Kościoła, w: Nasz głos, Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Nr 10 (187) październik 2012, s. 25-26.

Sprawozdania
Podsumowanie sesji pierwszej nt. Teologia duchowości w dydaktyce seminaryjno-nowicjackiej, w: Duchowość w Polsce 13(2011), Lublin 2011, s. 86-88.

Recenzje naukowe:
Wiara człowieka świeckiego wcielona w rzeczywistość doczesną. Artykuł opublikowany w: RTD, Tom 4(59) 2012, Tn KUL JP II, Lublin 2012, s. 97-118.
Człowiek w ujęciu św. Bonawentury. Artykuł opublikowany w: RTD,
Kryteria rozeznawania duchowego i rozeznawania duchów w świetle współczesnej literatury teologiczno-duchowej. Artykuł opublikowany w: RTD, TOM 3 (58) 2011, TN KUL JP II, Lublin 2011, s. 121-139.
Wiara kapłana i jego dojrzałość duchowa. Artykuł opublikowany w: RTD, Tom 4(59) 2012, TN KUL JP II, Lublin 2012, s. 45-59.

Prowadzone przedmioty: